SUPPORT FAQ > 關於DV / HDV擷取的設定
 

關於DV / HDV擷取的設定


Q.請告訴我DV/ HDV擷取如何進行設置(創建設備預設)。

 

A.使用IEEE 1394擷取DV/ HDV的設備設定,請通過以下步驟建立。

1.打開[設置]>[系統設置]。

2.打開[硬件]>[設備偏好設定],單擊新建。

 

3.設定預設的名稱、輸入設置和輸出設置。

 

4.當你完成了預設的註冊,打開輸入設備的 [擷取]> [選擇輸入裝置]。

5.屏幕將顯示已註冊的預設,可以通過單擊[確定]選擇連接的設備做擷取。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016 - DiGiMiracle.Tech. Co. Ltd. All rights reserved. www.canopus.com.tw